Torri – cánh cổng thiêng của người Nhật

Torri – cánh cổng thiêng của người Nhật

Kiến trúc đặc biệt này giống như cánh cửa ngăn cách không gian của những vị thần và con người trần gian, có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng Thần đạo của người Nhật.