Trọn bộ liên từ thường sử dụng trong tiếng Nhật

Trọn bộ liên từ thường sử dụng trong tiếng Nhật

Liên từ tiếng Nhật thường được sử dụng với các mục đích như thêm thông tin, lựa chọn, giải thích, chuyển chủ đề hoặc quan hệ điều kiện. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu những từ nối sử dụng cho từng mục đích ở dưới nhé.