Ma quỷ ở đâu cũng có, sao ở Nhật Bản lại đặc biệt?

Ma quỷ ở đâu cũng có, sao ở Nhật Bản lại đặc biệt?

Nhiều người Nhật đến nay vẫn tin vào ma quỷ, bởi theo họ, chúng hoàn toàn "có thật" - thật theo nghĩa chúng chiếm cứ một vị trí trong sử sách và văn chương gọi là "văn hóa yurei".