Tu nghiệp sinh nước ngoài kể về hiện thực lao động khắc nghi.ệt ở Nhật

Tu nghiệp sinh nước ngoài kể về hiện thực lao động khắc nghi.ệt ở Nhật

Trong lúc Nhật Bản hướng tới mở cửa tiếp nhận nhiều lao động nước ngoài hơn, các tu nghiệp sinh lên tiếng về việc bị ngược đãi, trả lương thấp cùng hàng loạt vấn đề khác.