GIẢM THUẾ cho người đi làm tại Nhật – từ A đến Z

GIẢM THUẾ cho người đi làm tại Nhật – từ A đến Z

Mỗi lao động tại Nhật hàng tháng sẽ đều phải đóng thuế thu nhập và thuế thị dân cho nước Nhật. Tuy nhiên, theo luật lao động, nếu chứng minh được bạn có người phụ thuộc như cha mẹ, vợ con thì bạn sẽ được miễn giảm một khoản thuế khá lớn.