Bài tập tiếng Anh 11 Unit 6: World Heritages Bài tập tiếng Anh 11 i-Learn Smart World (Có đáp án)

Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập tiếng Anh 11 Unit 6: World Heritages Bài tập tiếng Anh 11 i-Learn Smart World (Có đáp án) ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 6 World Heritages là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp học sinh lớp 11 củng cố bài tập sau các bài học trên lớp sách i-Learn Smart World 11.

Bài tập Unit 6 lớp 11 i-Learn Smart World có đáp án giải chi tiết kèm theo. Qua đó giúp học sinh mở rộng vốn từ vựng, cải thiện ngữ pháp và rèn kỹ năng ngôn ngữ. Đồng thời giúp học sinh sử dụng tiếng Anh một cách tự tin kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, viết và nói. Bên cạnh đó các bạn xem thêm file nghe tiếng Anh 11 i-Learn Smart World.

I. Ngữ pháp tiếng Anh 11 Unit 6

Câu nhấn mạnh/câu chẻ (cleft sentence)

• Chúng ta sử dụng câu nhấn mạnh/câu chẻ (cleft sentence) để nhấn mạnh phần ý nghĩa đặc biệt của câu bằng cách đặt những thông tin quan trọng lên trước, liền theo sau cụm từ It is/It was …

It’s the size of the Grand Canyon that is the most impressive.

• Chúng ta cũng sử dụng câu chẻ này để đưa ý kiến ngược lại hoặc đối lập với điều người khác nói.

Sam: I thought hiking was fun.

Lucy: Yes, it was good, but it was camping that was really fun.

Cấu trúc

Ví dụ

It + verb be + focus + who/that clause.

It was Hồ Khanh who/that discovered Sơn Đoòng cave.

Statement (câu trần thuật/câu khẳng định) + but + it + verb be + focus + who/that clause.

A: I enjoyed swimming.

B: Swimming was good, but it was kayaking that I really enjoyed.

Lưu ý: Nếu đối tượng cần nhấn mạnh là một người, chúng ta sử dụng who hoặc that.

*should:

Chúng ta có thể sử dụng should để đưa ra lời khuyên hoặc để thảo luận trong nhóm.

Cấu trúc

Ví dụ

Câu khẳng định

S + should + V-bare infinitive (+O).

I think we should fix this.

Câu phủ định

S + should + not + V-bare infinitive (+O).

You should not stay up too late.

Câu nghi vấn Yes-No

Should + S + V-bare infinitive (+O)?

Should we bring snacks on our trip?

Câu nghi vấn Wh-

Wh- (What, Who, How …) + should + subject + V-bare infinitive (+O)?

What should we do to clean up national parks?

How should they preserve natural places?

………….

II. Bài tập tiếng Anh 11 Unit 6

I/ PRONUNCIATION

A. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. A. engage B. page C. stage D. heritage

2. A. heritage B. advantage C. teenager D. villager

B. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions.

3. A. statue B. preserve C. limestone D. damage

4. A. animal B. pagoda C. company D. heritage

II/ VOCABULARY AND GRAMMAR

A. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions.

5. Any ______________ pastry can be frozen and used at a later date.

A. unused
B. disused
C. useless
D. useful

6. I ______________ lots of photos in order to memorize the amazing views.

A. gave
B. built
C. took
D. had

7. There is a fence to prevent visitors ______________ rubbing the stone turtles’ heads in the Temple of Literature.

A. with
B. from
C. against
D. in

8. In the centre of the hall stood a colossal wooden ______________, decorated in ivory and gold.

A. statue
B. jungle
C. sanctuary
D. mountain

9. A great many houses were knocked ______________ by the earthquake.

A. back
B. down
C. off
D. up

10. The Leshan Giant Buddha, which was carved into a sandstone cliff, is one of the largest and oldest ancient ______________ in the world.

A. mausoleums
B. parades
C. tombs
D. statues

11. Mushroom hotpot is a ______________ at this restaurant. You must try it.

A. strange
B. specialty
C. especially
D. unique

12. Bắc Sơn Valley is a spectacular place to admire the beauty of nature, especially at ______________ when the sun is going down behind the mountain.

A. sunrise
B. dawn
C. midday
D. sunset

B. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

13. There was a collision between the two vehicles, but it wasn’t clear who was at fault.

A. irresponsible
B. blameless
C. preventive
D. guilty

14. It is the rare color of the vegetation that makes Panjin Red Beach one of China’s most impressive landscapes.

A. amazing
B. magnificent
C. unusual
D. stunning

C. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

15. The collection has been sold to the British Museum where it will be preserved as national property.

A. kept
B. destroyed
C. conserved
D. complicated

16. Sơn Đoòng is one of the largest caves on Earth with a unique ecosystem.

A. rare
B. common
C. noticeable
D. special

………..

III. Đáp án bài tập tiếng Anh 11 Unit 6

Xem đáp án chi tiết trong file tải về

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm Bài tập Unit 6 lớp 11 i-Learn Smart World 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập tiếng Anh 11 Unit 6: World Heritages Bài tập tiếng Anh 11 i-Learn Smart World (Có đáp án) của Tinnuocnhat.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Related Posts

Tình huống truyện Chuyện người con gái Nam Xương Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Bạn đang xem bài viết ✅ Tình huống truyện Chuyện người con gái Nam Xương Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Tình […]

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nam Từ Liêm năm 2023 – 2024 Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán (Có đáp án)

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường THCS Nam Từ Liêm năm 2023 – 2024 Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán (Có đáp án) ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy […]

Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ sức mạnh của tuổi thanh xuân trong cuộc sống Viết đoạn văn 200 chữ hay nhất

Bạn đang xem bài viết ✅ Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn suy nghĩ sức mạnh của tuổi thanh xuân trong cuộc sống Viết đoạn văn 200 chữ hay nhất ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn […]

Ý nghĩa nhan đề Truyện Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bạn đang xem bài viết ✅ Ý nghĩa nhan đề Truyện Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Ý nghĩa nhan đề Truyện Kiều của Nguyễn […]

Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 Bài tập tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2

Bạn đang xem bài viết ✅ Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 Bài tập tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng […]

Ý nghĩa nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí (3 mẫu) Giải thích nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái

Bạn đang xem bài viết ✅ Ý nghĩa nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí (3 mẫu) Giải thích nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *