Luật kinh doanh bất động sản 2014 Luật số: 66/2014/QH13

Bạn đang xem bài viết ✅ Luật kinh doanh bất động sản 2014 Luật số: 66/2014/QH13 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản 2014 số 66/2014/QH13 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Các điểm mới có trong Luật kinh doanh bất động sản 2014

– Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trước đây mức vốn này là 6 tỷ đồng.

– Không bắt buộc thành lập doanh nghiệp nếu mua bán, cho thuê, thuê mua bất động sản có qui mô nhỏ, không thường xuyên; tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo qui định pháp luật.

– Chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng có đủ năng lực (theo danh sách công bố của NHNN) bảo lãnh trước khi bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

– Yêu cầu rõ về việc dự án kinh doanh bất động sản phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt.

Nội dung các chương được thông qua Luật số 66/2014/QH13

Chương I: Những quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản
 • Điều 5. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh
 • Điều 6. Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh
 • Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Điều 8. Các hành vi bị cấm

Chương II: Kinh doanh bất động sản có sẵn

Mục 1. Quy định chung

 • Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh
 • Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
 • Điều 11. Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước …
 • Điều 12. Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh
 • Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
 • Điều 14. Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh …
 • Điều 15. Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản
 • Điều 16. Thanh toán trong giao dịch bất động sản
 • Điều 17. Hợp đồng kinh doanh bất động sản
 • Điều 18. Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Mục 2. Mua bán nhà, công trình xây dựng

 • Điều 19. Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng
 • Điều 20. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán
 • Điều 21. Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng
 • Điều 22. Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng
 • Điều 23. Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng
 • Điều 24. Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng

Mục 3. Cho thuê nhà, công trình xây dựng

 • Điều 25. Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng
 • Điều 26. Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng
 • Điều 27. Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng
 • Điều 28. Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng
 • Điều 29. Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng
 • Điều 30. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

Mục 4. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

 • Điều 31. Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
 • Điều 32. Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
 • Điều 33. Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
 • Điều 34. Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng
 • Điều 35. Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng
 • Điều 36. Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

Mục 5. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

 • Điều 37. Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
 • Điều 38. Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Điều 39. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Điều 40. Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Điều 41. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Điều 42. Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất
 • Điều 43. Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất
 • Điều 44. Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất
 • Điều 45. Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất
 • Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cho thuê lại quyền sử dụng đất
 • Điều 47. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Mục 6. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

 • Điều 48. Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Điều 49. Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Điều 50. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Điều 51. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
 • Điều 53. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Chương III: Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

 • Điều 54. Quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
 • Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh
 • Điều 56. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Điều 57. Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai
 • Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai
 • Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Chương IV: Kinh doanh dịch vụ bất động sản

Mục 1. Quy định chung

 • Điều 60. Phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định …
 • Điều 61. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Mục 2. Dịch vụ môi giới bất động sản

 • Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
 • Điều 63. Nội dung môi giới bất động sản
 • Điều 64. Thù lao môi giới bất động sản
 • Điều 65. Hoa hồng môi giới bất động sản
 • Điều 66. Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
 • Điều 67. Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
 • Điều 68. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Mục 3. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

 • Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
 • Điều này được hướng dẫn bởi Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD
 • Điều 70. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 71. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 72. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
 • Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản

Mục 4. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản

 • Điều 74. Dịch vụ tư vấn bất động sản
 • Điều 75. Dịch vụ quản lý bất động sản

Chương V: Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

 • Điều 76. Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản
 • Điều 77. Trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản
 • Điều 78. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 79. Xử lý vi phạm

Chương VI: Điều khoản thi hành

 • Điều 80. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 81. Hiệu lực thi hành
 • Điều 82. Quy định chi tiết

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Luật kinh doanh bất động sản 2014 Luật số: 66/2014/QH13 của Tinnuocnhat.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Related Posts

Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về các con vật (3 mẫu) Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến – Tiếng Việt lớp 4 KNTT tập 1 Bài 3

Bạn đang xem bài viết ✅ Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về các con vật (3 mẫu) Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến – Tiếng Việt lớp 4 KNTT tập 1 Bài 3 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn […]

Cách cài đặt và sử dụng Apple Music trên điện thoại Android

Bạn đang xem bài viết Cách cài đặt và sử dụng Apple Music trên điện thoại Android tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem bài viết Cách cài đặt và sử dụng Apple Music trên điện thoại […]

Phiếu học tập môn Ngữ văn 10 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm) Mẫu phiếu học tập Văn 10

Bạn đang xem bài viết ✅ Phiếu học tập môn Ngữ văn 10 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm) Mẫu phiếu học tập Văn 10 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất […]

Văn mẫu lớp 8: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử) Dàn ý & 2 bài văn mẫu lớp 8

Bạn đang xem bài viết ✅ Văn mẫu lớp 8: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử) Dàn ý & 2 bài văn mẫu lớp 8 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập […]

Công nghệ Smart HDR trên iPhone có gì đặc biệt?

Bạn đang xem bài viết Công nghệ Smart HDR trên iPhone có gì đặc biệt? tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem bài viết Công nghệ Smart HDR trên iPhone có gì đặc biệt? tại Tinnuocnhat.com  bạn […]

Soạn bài Tự đánh giá: Nữ Oa – Cánh diều 10 Ngữ văn lớp 10 trang 40 sách Cánh diều tập 1

Bạn đang xem bài viết ✅ Soạn bài Tự đánh giá: Nữ Oa – Cánh diều 10 Ngữ văn lớp 10 trang 40 sách Cánh diều tập 1 ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *