Tên các con vật bằng tiếng Anh

Bạn đang xem bài viết Tên các con vật bằng tiếng Anh tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Bạn biết tên bao nhiêu loài động vật bằng tiếng Anh trên thực tế? Dưới đây là danh sách tên các con vật bằng tiếng Anh được Tinnuocnhat.com sưu tầm và tổng hợp được. Các con vật bằng tiếng anh được chia thành các chủ đề để các bạn tiện theo dõi đồng thời giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Tên các con vật bằng tiếng Anh

A. Từ vựng về các loài động vật nuôi trong gia đình

Từ vựng về các loài động vật nuôi trong gia đình

 1. Dog /dɒɡ/: chó
 2. Puppy /ˈpʌp.i/: Chó con
 3. Cat /kæt/: Mèo
 4. Kitten /ˈkɪt.ən/: Mèo con
 5. Rabbit /ˈræb.ɪt/ : Con thỏ
 6. Hamster /ˈhæm.stər/: Chuột cảnh lông xù
 7. Cow /kaʊ/: Bò sữa
 8. Bull /bʊl/: Bò đực
 9. Calf /kɑːf/: Con bê
 10. Sheep /ʃiːp/: Con cừu
 11. Lamp /læm/: Cừu con
 12. Pig /piɡ/: Con lợn
 13. Horse /hoːs/: Con ngựa
 14. Pony /ˈpəʊ.ni/: Ngựa nhỏ
 15. Goldfish /ˈɡəʊld.fɪʃ/: Cá vàng
 16. Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/: Con gà
 17. Turkey /ˈtɜː.ki/: Gà tây
 18. Hen /hen/: Gà mái
 19. Rooster /ˈruːstər/: Gà trống
 20. Chick /tʃɪk/: Gà con
 21. Duck /dʌk/: Con vịt
 22. Duckling /ˈdʌk.lɪŋ/: Vịt con
 23. Goat /ɡəʊt/: Con dê
 24. Goose /ɡuːs/: Con ngỗng
 25. Turtle /ˈtɜːtəl/: Con rùa
 26. Donkey /ˈdɒŋ.ki/: Con lừa
 27. Buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Con trâu

B. Tên tiếng anh các loài động vật hoang dã

Tên tiếng Anh các loài động vật hoang dã

 1. Elephant /ˈel.ɪ.fənt/: Con voi
 2. Monkey /ˈmʌŋ.ki/: Con khỉ
 3. Zebra/ˈziː.brə/: Ngựa vằn
 4. Giraffe /dʒɪˈrɑːf/: Hươu cao cổ
 5. Bear /beər/: Gấu
 6. Wolf  /wʊlf/: Con sói
 7. Fox /fɒks/: Con cáo
 8. Elk /elk/: Nai sừng gấm
 9. Tiger /ˈtaɪ.ɡər/: Con hổ
 10. Lion /ˈlaɪ.ən/: Sư tử đực
 11. Lioness /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử cái
 12. Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/: Tê giác
 13. Leopard /ˈlep.əd/: Báo
 14. Cheetah /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa
 15. Hyena /haɪˈiː.nə/: Linh cẩu
 16. Antelope /ˈæn.tɪ.ləʊp/: Linh dương
 17. Gazelle /gəˈzel/ : Linh dương Gazen
 18. Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò
 19. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: Hà mã
 20. Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu
 21. Camel /’kæməl/: Lạc đà
 22. Baboon /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó
 23. Chimpanzee /,t∫impən’zi/: Tinh tinh
 24. Gorilla/gəˈrɪl.ə/: Vượn người Gôrila
 25. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/: Hà mã
 26. Koala bear /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi
 27. Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi
 28. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: Con nhím
 29. Lynx /lɪŋks/ (bobcat /’bɔbkæt/): Mèo rừng Mĩ
 30. Polar bear /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực
 31. Chipmunk /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột
 32. Boar /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)
 33. Beaver /ˈbiː.vəʳ/: Con hải ly
 34. Moose /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

C. Từ vựng các loài động vật lưỡng cư

Từ vựng các loài động vật lưỡng cư

 1. Dragon /ˈdræg.ən/: Con rồng
 2. Lizard /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn
 3. Snake /sneɪk/: Con rắn
 4. Toad /təʊd/: Con cóc
 5. Frog /frɒg/: Con ếch
 6. Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mĩ
 7. Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu
 8. Dinosaurs /’daɪnəʊsɔː/: Khủng long
 9. Cobra – fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh
 10. Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: Tắc kè hoa

D. Con vật biển và dưới nước

Con vật biển và dưới nước

 1. Fish /fɪʃ/: Cá
 2. Lobster /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm
 3. Shellfish /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc
 4. Octopus /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc
 5. Squid /skwɪd/: Mực ống
 6. Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứa
 7. Seagull /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển
 8. Seal /siːl/: Hải cẩu
 9. Coral /ˈkɒr.əl/: San hô
 10. Dolphin /ˈdɒl.fɪn/: Cá heo
 11. Clams /klæm/: Con sò
 12. Crab /kræb/: Con cua
 13. Oyster /ˈɔɪ.stər/: Con hàu
 14. Shrimp /ʃrɪmp/: Con tôm
 15. Walrus /ˈwɔːl.rəs/: Hải mã
 16. Shark /ʃɑːk/: Cá mập
 17. Whale /weɪl/: Cá voi
 18. Seahorse /ˈsiː.hɔːs/: Cá ngựa
 19. Starfish /ˈstɑː.fɪʃ/: Sao biển

E. Từ vựng về các loài chim

Từ vựng về các loại chim

 1. Bird /bɜːd/: Chim
 2. Sparrow /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ
 3. Parrot /ˈpær.ət/: Con vẹt
 4. Stork /stɔːk/: Con cò
 5. Owl /aʊl/: Con cú
 6. Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/: Bồ câu
 7. Eagle /ˈiː.gl/: Chim đại bàng
 8. Falcon /ˈfɒl.kən/: Chim ưng
 9. Crow /krəʊ/: Con quạ
 10. Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/: Kền kền
 11. Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến
 12. Peacock /ˈpiː.kɒk/: Con công đực
 13. Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu
 14. Heron /ˈher.ən/: Diệc
 15. Swan /swɒn/: Thiên nga
 16. Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/: Chim cánh cụt

F. Từ vựng về các loại côn trùng thường gặp

Từ vựng về các loại côn trùng thường gặp

 1. Mosquito /məˈskiː.təʊ/: Con muỗi
 2. Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/: Con gián
 3. Fly /flaɪ/: Con ruồi
 4. Cricket /ˈkrɪk.ɪt/: Con dế
 5. Worm /wɜːm/: Sâu
 6. Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm
 7. Butterly /ˈbʌt.ə.flaɪ/: Con bướm
 8. Spider /ˈspaɪ.dəʳ/: Con nhện
 9. Snail /sneɪl/: Ốc sên
 10. Bee /biː/: Con ong
 11. Tarantula /təˈræn.tjʊ.lə/: Loại nhện lớn
 12. Parasites /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùng
 13. Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa
 14. Flea /fliː/: Bọ chét
 15. Beetle /ˈbiː.tl/: Bọ cánh cứng
 16. Praying mantis /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa
 17. Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu
 18. Parasites /’pærəsaɪt/: Kí sinh trùng
 19. Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/: Chuồn chuồn
 20. Wasp /wɒsp/: Ong bắp cày
 21. Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/: Con rết
 22. Termite /ˈtɜː.maɪt/: Con mối
 23. Firely/ Lightning bug: Con thiêu thân
 24. Ant /ænt/: Kiến

Trên đây là từ vựng tiếng Anh về các con vật kèm phiên âm được Tinnuocnhat.com sưu tầm và tổng hợp. Hy vọng thông qua phương pháp học các con vật theo chủ đề trên sẽ giúp bạn ghi nhớ nhanh chóng và dễ dàng đồng thời học được thêm nhiều từ vựng mới.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Tên các con vật bằng tiếng Anh tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Nguồn: https://thuthuatphanmem.vn/ten-cac-con-vat-bang-tieng-anh/

Từ Khoá Tìm Kiếm Liên Quan: 

Related Posts

Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh buổi sáng trên nương rẫy Dàn ý & 4 bài Tả nương rẫy vào buổi sáng hay nhất

Bạn đang xem bài viết ✅ Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh buổi sáng trên nương rẫy Dàn ý & 4 bài Tả nương rẫy vào buổi sáng hay nhất ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin […]

URL là gì? Tìm hiểu về URL

Bạn đang xem bài viết URL là gì? Tìm hiểu về URL tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Sử dụng máy tính, internet chắc chắn các bạn sẽ được nghe tới URL, các bạn chỉ hiểu đơn giản URL là một […]

Cách chuẩn bị Lễ cúng ông Công ông Táo đầy đủ nhất

Bạn đang xem bài viết ✅ Cách chuẩn bị Lễ cúng ông Công ông Táo đầy đủ nhất ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Cúng ông Công ông Táo thường được […]

Phân biệt các loại thẻ ngân hàng và so sánh sự khác nhau giữa chúng

Bạn đang xem bài viết Phân biệt các loại thẻ ngân hàng và so sánh sự khác nhau giữa chúng tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Hiện nay, trong thời đại công nghệ rất phát triển thì việc sử dụng thẻ […]

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn bộ Luật lao động Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bạn đang xem bài viết ✅ Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn bộ Luật lao động Về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. […]

Thẻ ghi nợ là gì? Sự giống và khác nhau của thẻ ghi nợ với các loại thẻ khác

Bạn đang xem bài viết Thẻ ghi nợ là gì? Sự giống và khác nhau của thẻ ghi nợ với các loại thẻ khác tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Nếu các bạn đang muốn tìm hiểu kỹ hơn về thẻ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *