Tiếng Anh 7 Unit 4: Reading Soạn Anh 7 trang 46 sách Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem bài viết ✅ Tiếng Anh 7 Unit 4: Reading Soạn Anh 7 trang 46 sách Chân trời sáng tạo ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Tiếng Anh 7 Unit 4: Reading giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 46 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 4: In the Picture trước khi đến lớp.

Soạn Anh 7 Unit 4 Reading: A moment in time bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tinnuocnhat.com:

Bài 1

Read the Study Strategy. Then use the strategy to do exercise 2(Đọc Chiến thuật Học tập. Sau đó, sử dụng chiến thuật để làm bài tập 2.)

STUDY STRATEGY

Predicting content

Before you read a text:

1 Look at the title and the photos. Can you guess the topic?

2 Read the text to see if your ideas are right

Dịch:

STUDY STRATEGY(Chiến thuật Học tập)

Predicting content(Dự đoán nội dung)

Before you read a text: (Trước khi bạn đọc một văn bản )

1. Look at the title and the photos. Can you guess the topic?

(Nhìn vào tiêu đề và các bức ảnh. Bạn có thể đoán chủ đề không?)

2. Read the text to see if your ideas are right.

(Đọc văn bản để xem liệu ý kiến của bạn có đúng không.)

Bài 2

Look at the photos. What are the people doing? Why are they doing it? Which countries are they in? Read the texts and check (Nhìn vào những bức ảnh. Mọi người đang làm gì? Tại sao họ làm vậy? Họ ở những quốc gia nào? Đọc các văn bản và kiểm tra.)

Trả lời:

Picture 1: She is making toy with ice-cream sticks. She’s from Thailand.

(Tranh 1: Cô bé đang làm đồ chơi bằng que kem. Cô ấy đến từ Thái Lan.)

Picture 2: They’re making decorations from old tyres and bottles. They’re from Vietnam.

(Hình 2: Họ đang làm đồ trang trí từ vỏ xe và chai lọ cũ. Họ đến từ Việt Nam.)

They’re doing it because they all want to recycle the rubbish to protect the environment.

(Họ làm điều đó vì họ đều muốn tái chế rác để bảo vệ môi trường.)

Bài 3

Read and listen to the text. Write True or False. Explain your answers(Đọc và nghe văn bản. Viết đúng hoặc sai. Giải thích câu trả lời của bạn.)

1. The 6-year-old girl in Chiang Mai, Thailand made some toys with ice-cream sticks.

2. According to the photographer, the toy was good.

3. The café was empty.

4. Some people were relaxing with decorations.

5. The writer liked the café with recycled decorations.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô bé 6 tuổi ở Chiang-Mai, Thái Lan đã làm một vài món đồ chơi từ que kem.

2. Theo nhiếp ảnh gia, món đồ chơi đó đẹp.

3. Quán cà phê không có khách.

4. Có vài người đang thư giãn khi làm những món đồ trang trí.

5. Tác giả thích quán cà phê với những món đồ trang trí tái chế.

Trả lời:

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

1. F

Thông tin: She was making a toy with ice-cream sticks. (Cô bé đang làm một món đồ chơi từ những que kem (chứ không phải vài món)).

2. T.

Thông tin: The toy was still simple, but it was a success for such a little girl. (Món đồ chơi tuy đơn giản, nhưng nó đã là một thành công đối với cô bé.)

3. F

Thông tin: The café was full when I got there. (Quán cà phê đông khách khi tôi đến đó.)

4. F

Thông tin: They were talking but they were working very hard too. (Họ đang nói chuyện nhưng họ cũng đang làm việc rất chăm chỉ.)

Bài 4

VOCABULARY PLUS – Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text(TỪ VỰNG BỔ SUNG – Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.)

Trả lời:
  • ice-cream sticks: que kem
  • success: sự thành công
  • decorations: đồ trang trí
  • Although: mặc dù
  • start-up: khởi nghiệp
  • success story: câu chuyện thành công

Bài 5

Find the word although in the second text. What is it used for? (Tìm từ although trong văn bản thứ hai. Nó được dùng để làm gì?)

Their business was different, but it was meaningful to the environment.

(Công việc của họ khác nhau, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với môi trường.)

Trả lời:

It’s used for to link two contrasting ideas.

(Nó được sử dụng để liên kết hai ý tưởng tương phản.)

Bài 6

Combine the two sentences using although and but. (Kết hợp hai câu bằng cách sử dụng although (mặc dù) và but (nhưng).)

1. She is a little girl. She is helpful.

2. Many collectors want to own her toys. She does not want to sell them.

Trả lời:

1. Although she is a little girl, she is helpful. (Mặc dù cô ấy là một cô gái nhỏ, cô ấy rất hữu ích.)

She is helpful although she is a little girl. (Cô ấy rất hữu ích mặc dù cô ấy là một cô gái nhỏ.)

She is a little girl, but she is helpful. (Cô ấy là một cô gái nhỏ, nhưng cô ấy rất hữu ích.)

2. Although many collectors want to own her toys, she does not want to sell them.

(Mặc dù nhiều nhà sưu tập muốn sở hữu đồ chơi của cô ấy, nhưng cô ấy không muốn bán chúng.)

She does not want to sell her toys although many collectors want to own them.

(Cô ấy không muốn bán đồ chơi của mình mặc dù nhiều nhà sưu tập muốn sở hữu chúng.)

Many collectors want to own her toys, but she does not want to sell them.

(Nhiều nhà sưu tập muốn sở hữu đồ chơi của cô, nhưng cô không muốn bán chúng.)

Bài 7

USE IT! Work in pairs. Do you think that recycling can change the world? Can you think of an  idea to make toys from rubbish? (THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng tái chế có thể thay đổi thế giới? Bạn có thể nghĩ ra ý tưởng làm đồ chơi từ rác không?)

Trả lời:

Student A: Do you think that recycling can change the world?

(Bạn có nghĩ rằng tái chế có thể thay đổi thế giới?)

Student B: Yes, I think so. Recycling saves energy and water, lowers pollution and greenhouse gas emissions, improves air and water quality, preserves landfill space and conserves natural resources.

(Vâng, tôi nghĩ thế. Tái chế giúp tiết kiệm năng lượng và nước, giảm thiểu ô nhiễm và khí thải nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và nước, bảo tồn không gian chôn lấp và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.)

Student A: Can you think of an idea to make toys from rubbish?

(Bạn có thể nghĩ ra ý tưởng làm đồ chơi từ rác không?)

Student B: Yes, I will make a little piggy bank from water bottles. Would you like to do with me?

(Vâng, tôi sẽ làm một con heo đất nhỏ từ chai nước. Bạn có muốn làm với tôi không?)

Student A: Sure!

(Chắc chắn rồi!)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 7 Unit 4: Reading Soạn Anh 7 trang 46 sách Chân trời sáng tạo của Tinnuocnhat.com nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Related Posts

DPI là gì? Chỉ số DPI dùng để làm gì? Tổng quan về DPI

Bạn đang xem bài viết DPI là gì? Chỉ số DPI dùng để làm gì? Tổng quan về DPI tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Trên các mẫu chuột máy tính thì nhà sản xuất thường giới thiệu như chuột gamming […]

Hướng dẫn cụ thể các bước chuyển mạng Viettel, Mobi, Vina vẫn giữ nguyên số cũ

Bạn đang xem bài viết Hướng dẫn cụ thể các bước chuyển mạng Viettel, Mobi, Vina vẫn giữ nguyên số cũ tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem bài viết Hướng dẫn cụ thể các bước chuyển […]

Mẹo nhảy dù cực chuẩn trong game Rules of Survival

Bạn đang xem bài viết ✅ Mẹo nhảy dù cực chuẩn trong game Rules of Survival ✅ tại website Tinnuocnhat.com có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé. Khi bước vào cuộc chiến sinh tồn trong Rules […]

Vãn cảnh chùa Từ Hiếu – đậm vẻ đẹp truyền thống của kiến trúc xứ Kinh Kỳ

Bên cạnh chùa Thiền Lâm, chùa Thiên Mụ,… khi ghé thăm Huế đừng quên vãn cảnh chùa Từ Hiếu – điểm du lịch mang đậm vẻ đẹp truyền thống của kiến trúc xứ Kinh Kỳ.

ISO là gì? Tiêu chuẩn ISO là gì? Các loại ISO hiện nay

Bạn đang xem bài viết ISO là gì? Tiêu chuẩn ISO là gì? Các loại ISO hiện nay tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Ngày nay, chúng ta mua hàng hóa thì thường có mã số mã vạch và giấy chứng […]

HTC One A9 bất ngờ lộ giá bán khá cao

Bạn đang xem bài viết HTC One A9 bất ngờ lộ giá bán khá cao tại Tinnuocnhat.com  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới. Cảm ơn bạn đã xem bài viết HTC One A9 bất ngờ lộ giá bán khá cao tại Tinnuocnhat.com  bạn […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *